Aanvullende Voorwaarden Maatwerk

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle het maatwerk in de vorm van diensten en producten geleverd door StudioSarie via de website StudioSarie.com, de Etsy shop van StudioSarie, via een van de e-mail adressen of social media kanalen van StudioSarie, via telefonisch contact met StudioSarie of via een schriftelijke bestelling. De informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld. StudioSarie wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Door acceptatie van deze voorwaarden en het inzenden van uw bestelling en/of het schriftelijk akkoord gaan met opdrachtgeving aan StudioSarie komt de overeenkomst tot stand.
Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen.
De opdracht of aankoop van een product wordt per e-mail bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaatst via deze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail, telefoon, of persoonlijk bericht via social media.

Oplevering Maatwerk

Fysiek Maatwerk:
De uiteindelijke oplevering van maatwerk kan enkele dagen tot weken in beslag nemen, zoals per e-mail, telefoon of social media overeengekomen worden met de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere werken wil zien om een keuze te maken, kan dit de oplevering vertragen. StudioSarie behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden.
In geval van afwijken van de oorspronkelijke opdracht, zullen de prijs en bijbehorende verzendkosten overeenkomstig worden aangepast.

Digitaal Maatwerk:
Zie de voorwaarden voor fysiek maatwerk. Alle door StudioSarie opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en deze vrijgave is dus geen verplichting van StudioSarie. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. Logo ontwerpen zijn beschermd door het auteursrecht, dit recht dragen wij over aan u als opdrachtgever nadat aan alle verplichtingen zijn voldaan.

Geen contact

StudioSarie begint nadat u opdracht hebt gegeven zo snel mogelijk met het design proces. Ik werk door totdat u tevreden bent. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet (meer) reageert wacht StudioSarie 14 dagen, na deze termijn maakt StudioSarie het maatwerk naar beste kunnen af volgens specificatie van de opdrachtgever. Het fysieke werk of de digitale bestanden worden dan verzonden en overgedragen aan de klant en de eindfactuur wordt verzonden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer verwerkt, tenzij een nieuwe opdracht wordt gegeven.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling voor digitaal maatwerk dat alle eventueel aangeleverde stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan StudioSarie worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. StudioSarie is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en StudioSarie kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
StudioSarie maakt in haar designs gebruik van rechtenvrije grafische elementen van derden.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (digitale ontwerpen) te gebruiken wanneer:

– Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst is afgesproken.

– De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Deze gebruiks licentie is levenslang geldig en gegeven aan degene/rechtspersoon voor wie de opdracht is uitgevoerd. De copyright rechten worden dan ook schriftelijk overgedragen aan de klant. StudioSarie behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door StudioSarie gebruikt worden in toekomstige ontwerpen. Auteursrecht is voorbehouden.

Wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door StudioSarie ontwikkelde grafische uitingen (fysieke en digitale ontwerpen) ligt volledig bij StudioSarie. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van StudioSarie worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, verwijderd of aangepast. StudioSarie is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen (fysieke en digitale ontwerpen)  te vermelden.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door StudioSarie gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Uitblijven van betaling

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van het werk uitblijft, zal StudioSarie de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

Drukwerk

StudioSarie drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk, indien gewenst door de opdrachtgever. Bij bestelling van een kunstprint, kaart of poster, gaat de klant akkoord met de opdracht tot drukwerk. StudioSarie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk van maatwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
Het kan voorkomen dat u een reclame uiting van de drukker ontvangt bij uw drukwerk. StudioSarie draagt er zorg voor samen te werken met gedegen drukkers.

Aansprakelijkheid

StudioSarie is niet aansprakelijk voor:

  1. Namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan StudioSarie
  4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het fysieke of digitale ontwerp. Gegeven dat de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het eindresultaat (digitale proef of foto van fysiek maatwerk) of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
  5. StudioSarie is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.